SCIENCE & TECHNOLOGY

Tout sa w dwe konnen pou konsève chaj sou telefòn ou

0

Telefòn se yon mwayen pou kominike e se yon zouti travay. Men li depann de batri li pou li fonksyone. Akòz gwo pwoblèm enèji ki blayi kò l an Ayiti, li enpòtan pou aprann jere chaj ki sou telefòn ou, sitou lè li pa anpil

Anpil rechèch fèt sou batri telefòn, espesyalman sou kijan pou rive fè yon batri ki ka dire lontan. Menm si lasyans fè gwo pwogrè nan domèn nan, rezilta yo poko disponib pou tout moun.

Se poutèt sa konpayi telefòn yo eseye fè batri ki gen plis kapasite, epi ki ka chaje pi rapid san danje. Men ou menm tou, ou ka itilize telefòn ou yon fason pou li ba ou kèk èdtan anplis. Kòm kouran 24 sou 24 la poko blayi sou tout peyi a, men kèk enfòmasyon ak metòd ki ka ede w.

Rezo epi siyal

Li enpòtan pou konnen kijan yon telefòn fonksyone, pou konprann kijan rezo afekte batri. Yon telefòn entèlijan (smartphone) voye siyal nan plizyè direksyon, sitou lè w ap fè apèl, navige sou entènèt elatriye. Siyal sa yo al jwenn antèn kominikasyon ki pi pre a. Antèn sila a li menm, retounen siyal bay telefòn nan. Siyal sa yo chaje enfòmasyon ; se yo menm ki « transpòte » vwa nou ak mesaj nou yo.

Sa vle di tip rezo a, 2G rive 4G Lte, epi distans antèn nan ka fè aparèy la boule plis enèji nan voye ak resevwa siyal.

Toutotan antèn nan pi lwen, siyal telefòn nan resevwa a pi fèb. Sa vle di tip rezo a, 2G rive 4G Lte, epi distans antèn nan ka fè aparèy la boule plis enèji nan voye ak resevwa siyal. Li konplike pou detèmine ant diferan tip rezo yo kiyès ki pèmèt ou fè ekonomi plis chaj. Men, an jeneral, 2G ka ba w kèk èdtan anplis. Sitou an Ayiti kote se tip rezo sa ki pi byen kouvri tout peyi a.

Si ou tou pre yon antèn 4G, se vre ou ka remake telefòn nan gen tout ba siyal li yo. Nan moman sa yo, li pa fè gwo efò nan chèche siyal, e sa bon pou batri a.

Lire aussi: Voilà pourquoi vous êtes accro à votre smartphone

Men pou konsève batri ou nan yon sikonstans kote chaj ou pa anpil, ou ka mete telefòn nan sou 2G. Navige sou entètèt ap difisil, men SMS ak mesaj Whatsapp, paske yo pa mande anpil done, ap rive nòmalman. Si ou vle chaj la pi dire toujou, anplis telefòn nan sou 2G a, ou ka fèmen entènèt ou pou grapiye kèk minit anplis.

Malerezman se pa tout telefòn ki bay opsyon 2G a. Yo konekte sou li otomatikman si lòt rezo yo pa disponib, men yo pa pèmèt itilizatè a « fòse » branche sou li. Si se nan ka sa ou ye, ou ka kontante ou fèmen entènèt ou tanzantan, osnon itilize Wifi plis. Yon telefòn ki sou Wifi pran mwens chaj pase yon telefòn k ap itilize data li. Men atansyon kanmenm paske gen kèk etid ki vle montre siyal Wifi yo gen gwo konsekans sou kò nou.

 Chèche konnen ki tip ekran telefòn nan genyen

Ekran an se pati nan telefòn nan ki boule plis batri. Rezon an senp : se ak pati sa nou plis entèraji. Tout sa nou wè ki parèt sou ekran yon telefòn, se yon piksèl ki limen. Kidonk, chak fwa yon piksèl limen, pati nan imaj la li reprezante a parèt. Lè tout piksèl yo limen, imaj la parèt nèt.

Ekran an se pati nan telefòn nan ki boule plis batri.

Rezolisyon ekran an enpòtan. Toutotan imaj yo parèt pi bèl, se toutotan rezolisyon ekran an pi wo.

Pifò telefòn konnya gen ekran HD (apati 720 piksèl). Men anpil lòt gen definisyon ki pi wo toujou tankou 1080 piksèl osnon sa ki UltraHd.

Chak fwa rezolisyon ekran an pi wo, li itilize plis batri. Se poutèt sa anpil konpayi telefòn mete yon batri gwo kapasite nan telefòn ki gen ekran laj epi ki gen gwo rezolisyon. Men an reyalite, se sistèm telefòn nan k ap deside kijan li dwe jere ekwasyon sila pou gen yon pi bon otonomi.

Diferan tip ekran

Gen plizyè tip ekran telefòn tou, e tou depan tip ekran an, li afekte batri a yon fason.

Gen ekran LCD ki vle di “Liquid Crystal Display”. Se tip ekran sa pifò telefòn itilize, pami yo pifò iPhone yo. Genyen tou yon tip ekran ki rele OLED, ki pi resan. An jeneral se nan telefòn ki koute plis lajan yo li itilize, sitou nan telefòn Samsung yo.

Yon ekran OLED bay posibilite ekonomize plis chaj pase yon LCD. Youn nan rezon yo se paske ekran OLED la pa limen piksèl ki pa itil yo.

Lire aussi : Digicel et Natcom interdits d’entrer à Belvil

Men yon egzanp: Si ou mete yon fondekran ki gen anpil pati ki tou nwa sou telefòn ou, LCD ak OLED ap afiche li 2 fason diferan. LCD a ap klere tout ekran an. Kote ki nwa nan imaj la ap toujou nwa, men an reyalite se yon piksèl ki koulè nwa ki limen. Men OLED la ap limen piksèl ki gen lòt koulè yo sèlman. Li p ap klere pati ki nwa yo. Se sa yo rele yon “True Black”. Donk, kòm gen mwens limyè ki limen sou ekran an, gen mwens chaj ki boule.

Sa vle di, si ou gen yon telefòn ki gen yon ekran OLED, ou fè ekonomi batri si ou itilize fondekran ki nwa. Dènye vèsyon iOS (13) la vini ak yon « Dark Mode», menmjan dènye vèsyon Android la (10).

Dezaktive kèk aplikasyon

Ou pa konn mande tèt ou poukisa ou resevwa mesaj Whatsapp, Messenger, email etc. pandan ou p ap itilize telefòn ou ? Se paske menm lè ekran an pa limen, osnon menm si ou pa sou aplikasyon an,  telefòn nan toujou ap voye epi resevwa enfòmasyon. Sa pa yon pwoblèm paske se sa ki fè telefòn nan se yon bon zouti. Men si w pa gen chaj, epi w pa ka chaje, li posib pou ou limite aktivite telefòn ou pandan ekran li pa limen.

Sou Android li fasil pou limite aktivite sa yo. Ou gen posibilite fè li pou chak grenn aplikasyon, menmjan ou ka fè l pou tout.

Pou konnen kijan pou fè sa sou Android, ou ka fè yon rechèch avèk mak telefòn ou an.  Sou yon iPhone tou li pa konplike. Se nan paramèt telefòn nan w ale. Ou ka tape « background app refresh » pou dezaktive opsyon an pou tout aplikasyon yo osnon pou yon pati ladan yo sèlman. Lè ou fè sa, toutotan ou pa lanse aplikasyon sa a,  li p ap resevwa nouvo enfòmasyon.

 Si ou p ap itilize l, fèmen l

Se fason w itilize telefòn ou ki detèmine si l ap dechaje rapid. Men lè w pa gen chaj gen lòt fason toujou ou ka jere otonomi an. Ou kapab dezaktive tout opsyon ki initil oubyen ou p ap itilize nan moman an tankou Wifi, Bluetooth, GPS, Hotspot, elatriye.

Ou ka diminye limyè ekran telefòn nan tou. Toutotan li pi klere se toutotan li boule plis batri. An menm tan tou, li pa bon pou ap plede fèmen epi limen ekran telefòn nan tanzantan. Chak fwa ekran an limen apre li te etenn, li pran yon ti chaj anplis.

Si ou konekte sou Wifi, epi nan moman an ou pa anvi resevwa apèl, ou ka mete telefòn nan sou mòd avyon. Men sinon, tout telefòn vini ak yon opsyon ki rele Battery saver osnon Économiseur de batterie. Jis aktive l, epi otomatikman, telefòn nan ap redui sou aktivite li yo. Konsa w ap ka konsève chaj pandan kèk èdtan anplis.

Journaliste. Éditeur à AyiboPost. Juste un humain qui questionne ses origines, sa place, sa route et sa destination. Surtout sa destination.

Comments

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *